Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego a lokalna `pełną własność`.

21.03.2019

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego a lokalna `pełną własność`.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego a lokalna `pełną własność`

W polskim prawie cywilnym wyróżniamy trzy rodzaje praw rzeczowych: własność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz użytkowanie wieczyste. W przypadku nieruchomości, najczęściej spotykanymi formami prawnymi pozwalającymi na korzystanie z nich są własność i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

W obecnym stanie prawnym, na skutek nowelizacji, która weszła w życie z dniem 31 lipca 2007 roku nie ma możliwości ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Prawo to przysługuje zatem jedynie osobom, na których rzecz ustanowiono je przez spółdzielnie mieszkaniowe jeszcze przed tą datą.

Treść prawa

Własność jest najszerszym prawem rzeczowym, które pozwala właścicielowi korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa (m.in.pobieraćpożytki i inne dochody z rzeczy, np. czynsz)oraz rozporządzać nią. Jedynymi ograniczeniami działania właściciela są tutaj ustawa oraz zasady współżycia społecznego.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest z kolei ograniczonym prawem rzeczowym, co oznacza, iż przysługuje ono do rzeczy będącej własnością innej osoby.W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu właścicielem lokalu, jak i budynku pozostaje bowiem spółdzielnia, której przysługuje także prawo do gruntu, na którym stoi budynek w postaci własności czy użytkowania wieczystego. Na treść tego prawa składają się uprawnienia analogiczne do tych, które przysługują przy własności –prawo do korzystania z lokalu oraz prawo do rozporządzania swoim prawem.Tak też, uprawniony z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu może wynająć albo oddać lokal do bezpłatnego korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem bez zgody spółdzielni mieszkaniowej. Dopiero w przypadku chęci zmiany przeznaczenia lokalu – np. z lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy, konieczne będzie uzyskanie przez niego zgody spółdzielni mieszkaniowej.

Należy podkreślić, iż obydwa powyższe prawa są zbywalne i dziedziczne. Oznacza to, iż nieruchomość będąca ich przedmiotem może być sprzedana, darowana, zapisana w testamencie czy obciążona hipoteką. Podobnie, w obydwu przypadkach do zbycia nieruchomości konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnegopod rygorem nieważności umowy.

Na pisemne żądanie uprawnionego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może być przekształcone w prawo własności lokalu.

Czy założenie księgi wieczystej jest obowiązkowe?

Właściciel nieruchomości obciążony jest obowiązkiem założenia księgi wieczystej. Źródłem tego obowiązku jest art. 35 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, który stanowi stanowi, iż właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej.

Osoba posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może z kolei założyć księgę wieczystą, ale nie musi. Jeżeli zdecyduje się na to, to w dziale II księgi wieczystej należy ujawnić jej osobę jako uprawnionego, a nie właściciela, którym tak jak wspomniano wcześniej pozostaje spółdzielnia.

 

Nadzór merytoryczny zapewnia Kancelaria GRYF - Radcy Prawni, tel. 501 30 33 66

 

 

Kategorie

Tagi

aktualności klucze

Podobne artykuły

24.08.2020

Rentierzy naszych czasów

Słynny Amerykanin John Rockefeller powiedział kiedyś, że "kto pracuje przez cały dzień, ten nie ma czasu na zarabianie pieniędzy". A jeśli takie słowa padły z ust kogoś, kto jest uznawany za najbogatszego człowieka w historii, to z pewnością warto się nad nimi przez chwilę pochylić i zastanowić.

Czytaj więcej

03.01.2019

Różnica między zadatkiem a zaliczką przy przedwstępnej umowie sprzedaży nieruchomości.

    Różnica między zadatkiem a zaliczką przy przedwstępnej umowie sprzedaży nieruchomości   Zadatek i zaliczka są dodatkowymi zastrzeżeniami przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości, które zabezpieczają interesy Kupuj...

Czytaj więcej

23.07.2020

Lokal z najemcą, czyli pewna inwestycja

Nie od dziś wiadomo, że rynek nieruchomości jest bardzo kuszącą przestrzenią do inwestowania zarobionych pieniędzy. Na jego ewidentną korzyść działają między innym wieloletnia stabilność, niegasnący popyt oraz stosunkowo wysoka stopa zwrotu. W dzisie...

Czytaj więcej