Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SERWISU DOBRYADRES.PL


§ 1. Postanowienia wstępne.
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Pośredników z Serwisu – portalu ogłoszeń
nieruchomości, umieszczonego na stronie www.dobryadres.pl
2. Użytym w treści regulaminu zwrotom nadaje się następujące znaczenie:
a) Pośrednik – osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami, posiadająca ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku
z czynnościami pośrednictwa; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osoba
pełnoletnia o pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) Klient – osoba, której przysługuje tytuł prawny do nieruchomości wskazanej w ofercie Pośrednika,
c) Regulamin – niniejszy regulamin,
d) Usługodawca – Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami z siedzibą
w Szczecinie, ul. Garncarska 5, 70-377 Szczecin, NIP: 851-10-35-825, REGON:810702873, [email protected],
e) Serwis – aplikacja (oprogramowanie wraz z szatą graficzną) umieszczona na stronie www.dobryadres.pl,
umożliwiająca zamieszczanie Ogłoszeń dotyczących Nieruchomości,
f) Ogłoszenie – zamieszczona w Serwisie informacja o zamiarze zbycia lub udzielenia, na podstawie
czynności prawnej, oznaczonego prawa do nieruchomości; ogłoszenie nie jest traktowane jako oferta w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
g) Nieruchomość - każda rzecz i prawo będące przedmiotem Ogłoszenia zmierzającego do zawarcia Umowy,
a w szczególności nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieruchomość gruntowa zabudowana,
nieruchomość gruntowa z rozpoczętą budową, budynek stanowiący odrębną od gruntu nieruchomość,
nieruchomość lokalowa, spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu, o których mowa w art.
4 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami, w art. 46 i 46¹ kodeksu cywilnego; w art. 2 i art. 17² ustawy z dnia
15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn.
zm.); w art. 2 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 903 z
późn. zm.) oraz w innych obowiązujących przepisach, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni
mieszkaniowej, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, niezabudowanej lub z
rozpoczętą budową,
h) Standardy zawodowe - Kodeks Etyki Zawodowej Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców
Nieruchomości oraz standardy zawodowe uchwalane przez PFRN,
i) Umowa Pośrednictwa - każda umowa zawarta w formie przewidzianej przez przepisy Ustawy o Gospodarce
Nieruchomościami przez Pośrednika z Klientem, której przedmiotem są czynności pośrednictwa w
odniesieniu do oznaczonej nieruchomości,
j) Zamówienie – przesłany Usługodawcy przez Pośrednika formularz zamówienia na usługę dostępu do
Serwisu.
3. Celem działalności Serwisu jest gromadzenie i promowanie ogłoszeń Pośredników, w celu ułatwienia
zawarcia transakcji przez Klienta.
4. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu, za wyjątkiem przeglądania zamieszczonych ogłoszeń, wymagane
jest zarejestrowanie Pośrednika, tj. przesłanie Zamówienia, uzyskanie potwierdzenia jego przyjęcia przez
Usługodawcy, założenie konta, potwierdzenie rejestracji, a następnie zalogowanie się do utworzonego
konta.
5. Przedmiotowy Regulamin jest załącznikiem do Zamówienia.


§ 2. Rejestracja w Serwisie.
1. Pośrednik rejestruje się w Serwisie poprzez założenie konta, wyróżnianego poprzez oznaczenie `login`.
Każdy Pośrednik posiada swój indywidualnie oznaczony login.
2. Pośrednik zakładając konto wybiera również hasło chroniące przed dostępem do konta ze strony osób
trzecich. Użytkownik zobowiązany jest chronić hasło przed osobami trzecimi, w szczególności nie
udostępniać go im. Hasło można bezpłatnie zmieniać. Zaleca się wybieranie haseł zawierających litery
wielkie i małe, znaki specjalne oraz cyfry.
3. W celu rejestracji Pośrednik podaje swoje dane osobowe, tj.:
a) imię i nazwisko/nazwę,
b) adres siedziby/zamieszkania,
c) adres do doręczeń wraz z kodem pocztowym,
d) nr NIP,
e) adres e-mail,
f) nr telefonu kontaktowego,
g) imię i nazwisko osoby fizycznej reprezentującej Pośrednika,
i) serię i nr dokumentu tożsamości Pośrednika lub osoby go reprezentującej.
4. Podczas rejestracji Pośrednik wyraża zgodę (obowiązkowo) na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby korzystania z Serwisu. Ponadto Pośrednik może wyrazić zgodę (dobrowolnie) na przetwarzanie
danych osobowych w celach marketingowych (kierowanie korespondencji handlowej, w tym oferty
handlowe). Pośrednik ma prawo do:
a) wglądu oraz żądania zmiany danych osobowych przekazanych Usługodawcy,
b) żądania usunięcia z bazy Usługodawcy części lub całości danych dotyczących jego osoby, może się to
jednak wiązać z uniemożliwieniem korzystania z Serwisu.
Podmiotem przetwarzającym dane osobowe Pośrednika jest Usługodawca.
5. Założenie konta następuje w poniższym trybie:
a) Pośrednik wypełnia formularz rejestracyjny,
b) po wprowadzeniu danych i naciśnięciu przycisku `zarejestruj` na wskazany w formularzu adres e-mail
wysyłana jest wiadomość z linkiem przeznaczonym do potwierdzenia rejestracji,
c) aktywacja linku następuje poprzez najechanie na niego kursorem i naciśnięcie, po czym następuje
otwarcie strony www, do której prowadzi link,
d) konto staje się aktywne z chwilą otrzymania przez Pośrednika wiadomości potwierdzającej aktywację na
wskazany w formularzu adres e-mail.
6. Usługodawca uprawniony jest, a w niektórych sytuacjach zobowiązany, do przekazania danych
osobowych Pośrednika podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie odrębnych przepisów, w
szczególności na żądanie organów wymiaru sprawiedliwości.
7. W związku z podanymi danymi osobowymi Pośrednik ponosi pełną odpowiedzialność karną za podanie
nieprawdziwych danych osobowych, zwłaszcza, jeżeli na ich skutek Usługodawca lub osoba trzecia dokona
niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem.
8. Rejestracja konta w Serwisie nie podlega opłatom. Za korzystanie z funkcjonalności Serwisu Usługodawca
może pobierać opłaty, zgodnie z Cennikiem. W Cenniku wskazane są wysokości opłat o charakterze
cyklicznym, okres rozliczeniowy oraz rodzaje funkcjonalności dostępnych po uiszczeniu opłaty. Zmiana
Cennika nie dotyczy abonamentu już opłaconego przez Pośrednika.
9. Usługodawca w miarę możliwości dokonuje weryfikacji danych osoby posiadającej konto w Serwisie, w
szczególności czy konto to nie jest założone przez inną osobę niż wskazana.
10. Na podstawie rejestracji zawarta zostaje umowa na czas nieokreślony. Każda ze stron może
wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego. W przypadku obowiązywania usług odpłatnych w postaci abonamentów, skutek
wypowiedzenia następuje nie wcześniej niż po zakończeniu okresu trwania opłaconej usługi.
11. Nie jest możliwe posiadanie dwóch kont w serwisie, przypisanych do tego samego Pośrednika.
12. Zarejestrowanym w Serwisie jako Pośrednik nie może być podmiot, który jest konkurencyjny wobec
Usługodawcy, tj.:
a) świadczy usługi o charakterze konkurencyjnym, w szczególności prowadzi, współprowadzi, doradza lub
tworzy inny serwis świadczący na rzecz osób trzecich usługi podobne do świadczonych przez Usługodawcę,
b) jest właścicielem, wspólnikiem, cichym wspólnikiem, członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej,
członkiem innego organu zarządzającego, nadzorczego lub kontrolnego, pełnomocnikiem, prokurentem,
powiernikiem, pozostaje w stosunku zatrudnienia lub świadczy usługi na rzecz osoby prowadzącej serwis
świadczących usługi podobne do świadczonych przez Usługodawcę,
c) bierze udział w tworzeniu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podmiotu mającego na celu podejmowanie
działań konkurencyjnych lub wspiera ten procesu pomocą lub radą,
d) bierze udział w rekrutacji osób świadczących usługi lub pracę w celu świadczenia usług (pracy) na rzecz
podmiotu, o których mowa w lit. a – c.


§ 3. Usługi odpłatne.
1. Pośrednik może korzystać z odpłatnych funkcjonalności Serwisu w ramach abonamentów lub
pojedynczych płatności.
2. Nazwy, ceny abonamentów i związanych z nimi funkcjonalności opisane, a także czas ich trwania znajdują
się w Cenniku. Poza abonamentami, Usługodawca świadczy również inne odpłatne usługi wskazane w
Cenniku lub w Serwisie.
3. Pośrednik, zamierzając skorzystać z odpłatnych funkcjonalności wybiera – spośród dostępnych - rodzaj
abonamentu, czas jego trwania oraz sposób płatności. Złożenie zamówienia następuje poprzez naciśnięcie
przez Pośrednika przycisku `Zamawiam`, co oznacza, że strony zawierają umowę, z określonymi wcześniej
abonamentem i ceną. Świadczenie odpłatnej usługi rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty przez
Usługodawcę, który powiadamia o tym Pośrednika w drodze wiadomości e-mail.
4. Z zastrzeżeniem postanowień Zamówienia, zapłata za dany abonament następuje z góry, w okresach
miesięcznych. Okres rozliczeniowy pokrywa się z miesiącem kalendarzowym.
5. Niezwłocznie po uiszczeniu płatności i jej zaksięgowaniu Pośrednik uzyskuje dostęp do opłaconych
funkcjonalności na czas określony, o czym Usługodawca informuje go w drodze wiadomości e-mail. Wraz z
upływem opłaconego okresu abonamentowego dostęp wygasa, chyba że Pośrednik przedłuży go uiszczając
opłatę za kolejny okres. Przedłużenie abonamentu na kolejny okres wymaga akceptacji Regulaminu według
stanu na dzień złożenia dyspozycji przedłużenia.
6. Użytkownik ma możliwość zmiany abonamentu na droższy po upływie każdego miesiąca rozliczeniowego.
W takim przypadku składa on zamówienie na kolejny abonament. Pośrednik, w przypadku zmiany
abonamentu, która wchodzi w życie w czasie trwania opłaconej usługi, uiszcza różnicę pomiędzy wybranym,
a opłaconym abonamentem, zgodnie z zasadami określonymi w Zamówieniu.
7. W ramach danego abonamentu, gdy przewiduje on limit zamieszczonych ogłoszeń, po osiągnięciu limitu
w danym okresie rozliczeniowym, możliwość dodawania kolejnych ogłoszeń w tym okresie jest
zablokowana.
8. Ceny wskazane w Serwisie są cenami netto i powiększane są każdorazowo o należy podatek VAT.
9. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT, należy wybrać właściwą opcję przy składaniu zamówienia oraz
wskazać dane do faktury. Usługodawca wystawia zbiorcze faktury, do 7-go dnia danego miesiąca, za
płatności dokonane i rozliczone w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
10. Płatności za odpłatne usługi Pośrednik może dokonywać:
a) w formie szybkiego przelewu,
b) z wykorzystaniem karty płatniczej,
c) w formie zwykłego przelewu bankowego,
d) poprzez wpłatę gotówkową na rachunek bankowy.
11. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną za pomocą karty
płatniczej, zwrotu dokonuje się wyłącznie na rachunek karty użytej do dokonania płatności.
12. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest operator wskazany przez Usługodawcę. Przed
dokonaniem płatności Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem płatności i go
zaakceptować. Brak akceptacji skutkuje brakiem możliwości dokonania płatności, co przekłada się na brak
możliwości skorzystania z usługi.


§ 4. Dodawanie Ogłoszenia.
1. W ramach konkretnego abonamentu Pośrednik ma możliwość posiadania określonej ilości aktywnych
ogłoszeń w okresie rozliczeniowym.
2. Prawidłowe dodanie Ogłoszenia wymaga podania minimalnego zakresu danych, na które składają się:
a) zdjęć nieruchomości,
b) opis nieruchomości, zawierającego co najmniej poniższe dane:
- rodzaj prawa przysługującego Klientowi,
- powierzchnia nieruchomości,
- cechy szczególne nieruchomości (specyfika położenia, rodzaj zabudowań, ilość pomieszczeń, inne),
- położenie nieruchomości (wskazanie miejscowości, dzielnicy, dokładnego adresu – według wyboru
Pośrednika),
- wyposażenie nieruchomości,
c) orientacyjna cena,
d) dane pozwalające na skontaktowanie się z Pośrednikiem, co najmniej nr telefonu.
3. Dodając Ogłoszenie Pośrednik wybiera kategorię, w ramach której będzie opublikowane.
4. Zakazane jest dodawanie ogłoszeń:
a) zawierających dane nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne,
b) wprowadzających w błąd,
c) naruszających uprawnienia osób trzecich, w tym prawa autorskie,
d) naruszających regulacje dotyczące ochrony danych osobowych,
e) zawierających treści zakazane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
f) zawierających treści o charakterze pornograficznym, prezentujących przemoc, nienawiść na jakimkolwiek
tle,
g) w sytuacji, gdy Pośrednika nie łączy z Klientem umowa Pośrednictwa dotycząca nieruchomości wskazanej
w Ogłoszeniu,,
h) zawierających dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres fizyczny, adres lub nazwę konta na innej stronie
www) Klienta,
i) w nieprawidłowej kategorii (np. dodanie Ogłoszenia o sprzedaży w kategorii nieruchomości na
wynajem).
5. Niedozwolone są ponadto ogłoszenia:
a) zawierające propozycję nabycia określonego prawa do nieruchomości,
b) zawierające istotne zaniżenie wartości Nieruchomości lub prawa podlegającego zbyciu lub
udzieleniu,
c) używanie słów kluczowych (nazwa ogłoszenia, cena, opis) w sposób wprowadzający w błąd lub
niejednoznaczny.
6. Zabrania się:
a) zamieszczania ogłoszenia w niewłaściwej kategorii,
b) zamieszczanie w tytule lub opisie Ogłoszenia adresu innej strony www,
c) wskazywanie w tytule (nazwie) Ogłoszenia danych kontaktowych.
7. W odniesieniu do danej Nieruchomości możliwe jest zamieszczenie tylko jednego Ogłoszenia w
danej kategorii. W ramach jednego Ogłoszenia możliwe jest publikowanie informacji dotyczących
tylko jednej nieruchomości.
8. Modyfikacja Ogłoszenia (np. zmiana opisu, zdjęć, ceny) możliwa jest wyłącznie w ramach tego
samego Ogłoszenia.
9. Zakazuje się działań zmierzających do nieuczciwego wpływania na pozycję danego Ogłoszenia na
liście ogłoszeń pojawiającej się w Serwisie. Jako niedozwolone wpływanie rozumie się w
szczególności:
a) usuwanie Ogłoszenia i dodawanie nowego, dotyczącego tej samej nieruchomości, w terminie 30
dni od usunięcia, nawet jeżeli doszło do zmiany treści Ogłoszenia (np. zmiana ceny, zdjęć, opisu
itp.),
b) dodawanie nowego Ogłoszenia, obok dotychczas istniejącego, dotyczącego tej samej
nieruchomości.
10. Zamieszczane w Ogłoszeniu zdjęcie może zawierać nie więcej niż jedno oznaczenie dotyczące
Pośrednika, w formie znaku wodnego.
11. Ogłoszenie niespełniające wymogów określonych w ust. 2 do 10 będzie usuwane z Serwisu.
12. Usługodawca uprawniony jest do dodania, do każdego zdjęcia dołączonego przez Pośrednika
do Ogłoszenia, znaku graficznego, w formie znaku wodnego, przedstawiającego nazwę Serwisu.
13. Publikacja Ogłoszenia obowiązuje:
a) do momentu upływu terminu opłaconego abonamentu,
b) jednakże nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od ostatniej aktualizacji Ogłoszenia.
Po zakończeniu obowiązywania abonamentu ogłoszenia w kategorii Nieruchomości będą blokowane.
Ogłoszenia zablokowane nie jest widoczne w Serwisie, zaś Użytkownik ma do niego dostęp wyłącznie w
panelu przeznaczonym do obsługi.
14. Zakazane jest publikowanie w ogłoszeniach odnośników lub informacji o innych stronach www, z
wyłączeniem dotyczących Zachodniopomorskiego Systemu Wymiany Ofert i Usługodawcy.
15. Z chwilą umieszczenia w Ogłoszeniu danych osobowych mogą one być przetwarzane przez osoby trzecie,
zainteresowane treścią Ogłoszenia. Pośrednik zobowiązany jest do zamieszczania tylko takich danych, co do
których posiada tytuł prawny do przetwarzania.


§ 5. Blokada konta
1. Usługodawca w celu zapewnienia najwyższej obsługi serwisu, jak bezpieczeństwa wszystkich
użytkowników, w wyjątkowych sytuacjach uprawniony jest dokonać blokady konta Pośrednika. Dotyczy to
sytuacji, gdy:
a) podczas rejestracji i korzystania z serwisu Pośrednik podał nieprawdziwe dane osobowe lub dane innych
osób,
b) Pośrednik podejmuje działania mogące mieć jakikolwiek wpływ na powstanie utrudnień w
funkcjonowaniu Serwisu,
c) Pośrednik podejmuje działania zmierzające do wykorzystania danych zamieszczonych w Serwisie do
celów innych niż związane z korzystaniem z usług w nim oferowanych,
d) Pośrednik założy więcej niż jedno konto w serwisie przy wykorzystaniu tego samego adresu e-mail
(następuje blokada wszystkich kont założonych z wykorzystaniem tego samego adresu e-mail, PESEL, NIP),
e) Pośrednik opublikuje lub podejmie próbę opublikowania w Serwisie informacji ujawniających dane
osobowe podmiotów trzecich, naruszające ich dobra osobiste lub zasady współżycia społecznego,
f) Pośrednik opublikuje lub podejmie próbę opublikowania w Serwisie informacji o charakterze SPAMU,
g) Pośrednik naruszy tajemnicę przedsiębiorstwa Usługodawcy,
h) Pośrednik przestanie spełniać warunki określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami,
przewidziane dla podmiotu zajmującego się czynnościami pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
i) ogłoszono upadłość Pośrednika,
j) Pośrednik doda ogłoszenie wbrew zakazowi określonemu w § 4 ust. 3 Regulaminu.
2. Obowiązkiem Pośrednika jest poinformowanie o naruszeniu Regulaminu przez innego Pośrednika poprzez
przesłanie Usługodawcy zawiadomienia. Usługodawca dołoży starań, aby usunąć skutki zabronionego
zachowania w Serwisie i wyciągnąć konsekwencje wobec ich autora.
3. Z chwilą blokady konta Pośrednik nie może z niego korzystać. Blokada konta skutkuje ponadto
usunięciem z Serwisu wszystkich ogłoszeń Pośrednika.
4. Korzystając z serwisu Pośrednik musi pamiętać, że w przypadku
a) podania podczas rejestracji w serwisie informacji nieprawdziwych lub
b) dotyczących innej osoby niż rejestrująca konto
Usługodawca zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach możliwość poinformowania o tym właściwych
organów celem wyjaśnienia, czy działanie takie nie wypełnia znamion czynu zabronionego zagrożonego
karą. Do czasu wyjaśnienia sprawy przez organy ścigania Usługodawca uprawniony jest do zablokowania
konta Pośrednika celem uniemożliwienia korzystania z Serwisu.
5. Oprócz blokady konta, może ono zostać usunięte na wyraźną prośbę Użytkownika. Wskazówki co do
sposobu postępowania przy usunięciu konta zamieszczone są w serwisie.


§ 6. Postanowienia końcowe
1. Pośrednik ponosi odpowiedzialność za zgodność wprowadzanych danych w Serwisie z rzeczywistym
stanem faktycznym. Umieszczając zdjęcia nieruchomości w Serwisie Pośrednik każdorazowo oświadcza, że
nie narusza w ten sposób praw osób trzecich. W zakresie publikowanych materiałów stanowiących utwór w
rozumieniu przepisów prawa autorskiego, Pośrednik jest osobą publikującą.
2. Nie ma możliwości korzystania z Serwisu, w szczególności założenia konta, bez zaakceptowania
Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu Usługodawca wysyła Pośrednikowi drogą mailową nową
wersję Regulaminu z informacją o wprowadzonych zmianach. Pośrednik podczas pierwszego logowania po
zmianie zobowiązany jest do zapoznania się z nową wersją Regulaminu.
3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów Usługodawcy i Użytkownika jest Sąd Rejonowy Szczecin-
Centrum w Szczecinie.
4. Wszystkie informacje i treści zamieszczone w Serwisie, w tym obrazy, zdjęcia, grafiki, teksty itp., objęte są
ochroną praw autorskich. Ich wykorzystywanie przez osoby inne niż Usługodawca jest zabronione i może
wiązać się z odpowiedzialnością karną lub cywilną.
5. Dane dotyczące zawartej indywidualnej umowy, indywidualnego procesu reklamacyjnego, a także
przebiegu kontaktów Usługodawcy z konkretnym Pośrednikiem objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa
Usługodawcy i Pośrednika w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
6. Pośrednik zobowiązuje się zaimplementować kod Google Tag Managera w kodzie serwisu (strony www)
Pośrednika, które służą mu do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług pośrednictwa w
obrocie nieruchomościami. Google Tag Manager będzie zarządzany przez Google Partnera w celu wdrożenia
systemu wymiany ruchu między portalem dobryadres.pl a serwisem WWW Pośrednika. Zakres wymiany
ruchu będzie ustalany osobną umową między administratorem portalu dobryadres.pl a Pośrednikiem.
7. W przypadku zmiany danych adresowych Pośrednika (adres fizyczny, telefon, adres e-mail), jest on
zobowiązany poinformować o tym Usługodawcę wskazując nowe dane. W przypadku braku aktualizacji
danych, oświadczenia kierowane do Pośrednika w oparciu o poprzednio wskazane dane traktuje się jako
skutecznie doręczone. Przepisy kodeksu cywilnego o składaniu oświadczeń woli stosuje się odpowiednio.
8. W sprawach nieobjętych postanowieniami regulaminu stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
9. Dochód z działalności Serwisu przeznaczany jest w całości na cele statutowe Usługodawcy.