Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami z siedzibą w Szczecinie, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected]

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w zakresie niezbędnym do wykonania umowy,
a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla zrealizowania zawartej umowy. Państwa dane będą przetwarzane przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami  do czasu zakończenia współpracy stron lub przedawnienia roszczeń cywilnych lub o charakterze publicznoprawnym (należności podatkowe) lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie
w celach archiwalnych i księgowych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych
z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.