na sprzedaż Gdansk - ogłoszenia DobryAdres.pl
Miejscowość
Typ nieruchomości
Cena
-
Powierzchnia
-

oferty nieruchomości na sprzedaż

zmień widok ofertzmień widok ofert sortuj wg

znaleziono 65 ofert

przeglądaj wszystkie oferty specjalne

notatnik
GDAŃSK, KLUKOWO
349 000 PLN 2003 m2
Działka pod dom parterowy
DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ GDAŃSK, KLUKOWO
Działka budowlana nr 260/15 z planem zagospodarowania na dom do 400m2 podstawy. Uzbrojenie w granicy działki. Zabudowa mieszkaniowa ekstensywna: domy wolno stojące jedno- lub dwumieszkaniowe na jednej działce. Dopuszcza się: 1) usługi spełniające równocześnie poniższe warunki: a) brak kolizji z funkcją mieszkaniową, b) mieszczące się w lokalach użytkowych do 100 m2 powierzchni użytkowej, c) dysponujących odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem. 2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcją mieszkaniową, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom zakonny, dom dziecka, z wyłączeniem obiektów hotelarskich. 3) zieleń z zakresu strefy 64: zieleń krajobrazowo-ekologiczna: np.: zbiorniki wodne (za wyjątkiem retencyjnych), drobne cieki wraz z zielenią przywodną, międzywala, tereny podmokłe, żarnowczyska, zieleń na skarpach, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia. Wyklucza się stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO - RĘBIECHOWO W REJONIE ULICY TZW. NOWEJ SPADOCHRONIARZY W MIEŚCIE GDAŃSKU NR EW. PLANU 2706 1. KARTA TERENU NUMER 011 2. POWIERZCHNIA 10,43 ha 3. STREFA LUB FUNKCJA Nr strefy 21 zabudowa mieszkaniowa ekstensywna 4. FUNKCJE WYŁĄCZONE nie ustala się 5. ISTNIEJĄCY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM nie ustala się 6. WARUNKI URBANISTYCZNE 1) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,2 2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70% 3) maksymalny procent pokrycia działki zabudową: 20% 4) wielkość działki, minimalna: 2000 m2, maksymalna: nie ustala się 5) ciąg pieszo-rowerowy jak na rysunku planu 7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU 1) linie zabudowy: nie ustala się 2) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się, maksymalna: 12 m 3) formy zabudowy: nie ustala się 4) kształt dachu: stromy 8. PARKINGI zgodnie z §4 9. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1) dostępność drogowa: dojazd od ulicy Radiowej (020-81), od ulicy Telewizyjnej (022-81) i od projektowanej ulicy lokalnej (021-81) 2) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej 3) odprowadzenie ścieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej 4) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej 5) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej 6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy 7) zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych źródeł lokalnych 8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko miejskie 10. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO nie ustala się 11. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO nie ustala się 12. ZAGROŻENIA I OGRANICZENIA 1) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 2) teren położony w zlewni rzeki Raduni zasilającej ujęcie wody powierzchniowej w Straszynie 13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków komunalnych do zbiorników bezodpływowych 14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTAŁCEŃ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH nie ustala się 15. STAWKA PROCENTOWA 0% 16. POSTANOWIENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH 1) Zagospodarowanie terenu powinno odpowiadać wymogom ochronnym określonym w przepisach szczególnych dotyczących parków krajobrazowych i ich otulin. 2) Sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadać wymogom związanym z ochroną ujęcia wody powierzchniowej "Straszyn" 17. INNE ZAPISY STANOWIĄCE nie ustala się 18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH 1) zalecane podziały parcelacyjne: jak na rysunku planu 2) lokalizacja zieleni w formie grup drzew krzewów Jeżeli zainteresowała Cię powyższa DOBRA OFERTA to: - Zadzwoń pod nr tel. w ogłoszeniu, - Umów się na Prezentację, - Przyjedź i Obejrzyj na żywo, - Przedstaw Swoje Warunki Transakcji. BEZPIECZNA TRANSAKCJA oznacza, że PRZEPROWADZIMY CIĘ ZA RĘKĘ przez cały proces zakupu nieruchomości oraz zweryfikujemy wszystkie niezbędne dokumenty do jej sfinalizowania. Jeżeli POTRZEBUJESZ WIĘCEJ PIENIĘDZY na zakup nieruchomości to nasz ekspert: - Bezpłatnie sprawdzi Twoją zdolność kredytową, - Zaoferuje Ci NAJLEPSZE możliwe warunki uzyskania KREDYTU hipotecznego. Dowiedz się więcej pod adresem www: DobraOferta.Pro Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
349 000 PLN
2003 m2 Zobacz ofertę