Dokumenty potrzebne do sprzedaży nieruchomości

21.03.2019

Dokumenty potrzebne do sprzedaży nieruchomości

Dokumenty potrzebne do sprzedaży nieruchomości

 

Niezależnie od dysponowanego prawa rzeczowego (własność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu), do zawarcia umowy zbycia (sprzedaż, darowizna, zamiana, inne) zawsze wymagane jest zachowanie formy aktu notarialnego.

 

Dlatego też, udając się do notariusza powinniśmy być w posiadaniu odpowiednich dokumentów, które zróżnicowane są w zależności od rodzaju zbywanej przez nas nieruchomości.

 

W przypadku KAŻDEJ umowy sprzedaży nieruchomości notariuszowi należy przedstawić:

 • dane osobowe stron umowy (imiona inazwiska stron, imiona ich rodziców, numer i data ważności dokumentów tożsamości, numery PESEL, adresy zamieszkania/nazwa i siedziba osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie oraz dane osób działających w imieniu osób prawnych),
 • odpisy aktów stanu cywilnego stron i osób wymienionych w akcie notarialnym(akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu),
 • numer księgi wieczystej (jeżeli została założona),
 • dokument stwierdzający podstawę nabycia prawa do nieruchomości (np. wypis aktu notarialnego umowynabycia nieruchomości, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, wypis aktu notarialnego umowy darowizny, zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie od lokalu),
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w budynku/lokalu (z urzędu gminy),
 • zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego – w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia lub darowizny.

 

W umowie należy również wskazać:

 • wartość rynkową nieruchomości (cenę) wraz z uzgodnionymi pomiędzy stronami warunkami zapłaty,
 • warunki i datę wydania nieruchomości,
 • numer rachunku bankowego sprzedającego.

 

W przypadku sprzedaży LOKALU MIESZKALNEGO potrzebne jest nadtozaświadczenie o brakustanu zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych (uzyskamy je ze spółdzielni).

 

W przypadku sprzedaży DOMU niezbędne będą także:

 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu, zaświadczenie o jego braku bądź decyzja o warunkach zabudowy (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego możemy sprawdzić na stronie internetowej danego urzędu gminy),
 • wypis z rejestru gruntów (z urzędu gminy),
 • wyrys z mapy ewidencyjnej w przypadku wydzielania jednej z działek do nowej księgi wieczystej(z urzędu gminy),
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości(gdy następuje podział nieruchomości dotychczas nieujawniony w księdze wieczystej),
 • zaświadczenie określające, czy nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji (z urzędu gminy),
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach z tytułu podatku od nieruchomości i opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu(z urzędu gminy),
 • świadectwo charakterystyki energetycznej(należy pamiętać, że świadectwo ważne jest przez 10 lat od daty jego sporządzenia).

 

Należy pamiętać, iż w zależności od okoliczności, notariusz może wymagać od nas także dodatkowych dokumentów. Na nasze żądanie, notariusz może pominąć niektóre z powyższych zaświadczeń. Dla bezpieczeństwa transakcji warto jednak dopilnować, a żeby stosowne dokumenty zostały przez Sprzedającego złożone.

 

Nadzór merytoryczny zapewnia Kancelaria GRYF - Radcy Prawni, tel. 501 30 33 66

Kategorie

Tagi

aktualności klucze

Podobne artykuły

29.07.2020

Kredyty hipoteczne w cieniu COVID-19 – co się zmieniło?

Nie jest tajemnicą, że światowa pandemia, związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywróciła do góry nogami wiele aspektów naszego życia. Rynek nieruchomości nie jest w tej sferze wyjątkiem i także został dotknięty skutkami globalnego kr...

Czytaj więcej

14.02.2019

Jakie koszty zobowiązany jest ponieść Kupujący w związku z zakupem nieruchomości?

Jakie koszty zobowiązany jest ponieść Kupujący w związku z zakupem nieruchomości? Zakup nieruchomości nakłada na Kupującego nie tylko obowiązek zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości, ale wiąże się takżez koniecznością poniesienia innych wydatków. ...

Czytaj więcej

03.01.2019

Skutki prawne niezawarcia umowy przyrzeczonej.

    Skutki prawne niezawarcia umowy przyrzeczonej          Przyczyny niezawarcia umowy przyrzeczonej (właściwej umowy sprzedaży nieruchomości) mogą być różnorodne. Skutki prawne takiego za...

Czytaj więcej