działki na sprzedaż Szczecin - ogłoszenia DobryAdres.pl
Miejscowość
Typ nieruchomości
Cena
-
Powierzchnia
-

działki na sprzedaż

zmień widok ofertzmień widok ofert sortuj wg

znaleziono 3 oferty

przeglądaj wszystkie oferty specjalne

notatnik
SZCZECIN, ŚRÓDMIEŚCIE
4 664 800 PLN 3332 m2
DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ SZCZECIN, ŚRÓDMIEŚCIE
Nieruchomość gruntowa położona w Śródmieściu. Idealna oferta pod inwestycję. Nieopodal cała infrastruktura miejska sklepy przystanki i inne obiekty użyteczności publicznej. Wszystkie media przy działce. Działka położona na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 1.Przeznaczenie terenu w MPZP 1) śródmiejska zabudowa wielofunkcyjna z wyłączeniem produkcji, usług produkcyjnych i składowania, zawierająca m.in. usługi: biurowe, finansowe, prawne, gastronomii, rozrywki, handlu, usługi związane ze sportem, rekreacją i turystyką, działalność edukacyjna, usługi pobytu kwalifikowanego (klubowego), usługi ochrony zdrowia - gabinety lekarskie, ośrodki pielęgnacyjne, rehabilitacji, odnowy biologicznej, małe ośrodki opieki nad dziećmi i osobami starszymi, mieszkalnictwo - dopuszczalny udział powierzchni mieszkalnej 90 % powierzchni całkowitej obiektów kubaturowych, 2) do czasu realizacji ustaleń planu, dopuszcza się obecne zagospodarowanie i sposób użytkowania, z możliwością adaptacji, prowadzenia prac remontowych, bez prawa rozbudowy; 2. Kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu 1) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 2) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni działki, 3) wysokość zabudowy zmienna, do okapu (gzymsu koronującego) frontowego, od 10,0 do 18,5 m n.p.t., 4) dachy przestrzenne lub wysokie, 5) zabudowa zwarta obrzeżna od ulicy , 6) podział ciągu elewacyjnego na zróżnicowane jednostki kompozycyjne według podziałów własnościowych - nie dotyczy stref narożnych, 7) kompozycja elewacji z alternacją kondygnacji, wysoki cokół, gzyms wieńczący, materiały wykończeniowe tradycyjne z jednoczesnym zastosowaniem powierzchni otynkowanych i okładzin ceramicznych, 8) dostęp do usług bezpośrednio z poziomu chodnika, wjazd na teren poprzez bramy przejazdowe lub drogi wewnętrzne, 9) urządzenia techniczne, stacje transformatorowe, przepompownie, wentylatornie, itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów wyłącznie wbudowane; 3. Zasady parcelacji 1) podział na działki z dostępem od ulicy , granice działek prostopadłe do osi ulic przyległych, 2) minimalna powierzchnia działki - 1000 m2 3) minimalna szerokość frontu działki - 20,0 m; 4. Ochrona środowiska i przyrody powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 10 % powierzchni działki; 5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków teren objęty strefą "E" ochrony ekspozycji; 6. Infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną i obsługa telekomunikacyjna oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenie 2) istniejące sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji, 3) projektowana studnia awaryjna, 4) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV. Polecam ze względu na topową lokalizację! Zapraszam na prezentację! A parcel of land located in the city center. The perfect investment offer. Near the entire infrastructure of the city shops, stops and other public facilities. All utilities at the plot. The plot is located within the area covered by the local spatial development plan. 1. The purpose of the area in the MPZP 1) the multifunctional downtown area with the exception of production, production services and storage, including services: office, financial, legal, gastronomy, entertainment, trade, services related to sport, recreation and tourism, educational activities, qualified stay (club) services, health care services - doctors' offices, care centers, rehabilitation, biological regeneration, small centers care for children and the elderly, housing - an acceptable share of 90% of the total area of cubage buildings, 2) until the plan is implemented, current development and use, with the possibility of adaptation, carrying out renovation work, no expansion is allowed; 2. Building development and land development 1) obligatory and impassable building lines according to the plan drawing, 2) building area up to 40% of the plot area, 3) building height variable, to the eaves (cornice cornice), from 10.0 to 18.5 m npt, 4) spatial or high roofs, 5) compact edging from the street, 6) division of the elevation string into diversified composite units according to ownership divisions - not applicable to corner zones, 7) facade composition with alternation of storeys, high pedestal, crowning cornice, traditional finishing materials with simultaneous application of plastered surfaces and ceramic cladding, 8) access to services directly from the level of the pavement, access to the area through gates or internal roads, 9) technical devices, transformer stations, pumping stations, ventilation rooms, etc. and storage rooms green waste only; 3. Partitioning rules 1) division into plots with access from the street, boundaries of plots perpendicular to the axis of adjacent streets, 2) minimum plot area - 1000 m2 3) minimum width of the plot front - 20.0 m; 4. Protection of the environment and nature biologically active area of the area min. 10% of the plot area; 5. Protection of cultural heritage and monuments area covered by the "E" zone of exhibition protection; 6. Technical infrastructure 1) water, gas, heat, electricity and telecommunications services as well as sewage and rainwater disposal basing on existing and designed utilities networks in the area 2) existing networks: water supply, electricity - with permission for reconstruction, extension, renovation, liquidation and construction of the network in a new location, 3) designed emergency well, 4) location of the transformer station 15 / 0.4 kV powered by the 15 kV cable line is allowed. I recommend because of the top location! I invite you to the presentation! Pośredniczymy w transakcjach obrotu nieruchomościami i pomagamy uzyskać kredyt hipoteczny na terenie całej Polski. Posiadamy 11 oddziałów - w Szczecinie, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Olsztynie, Wrocławiu, Rzeszowie, Białymstoku i Lublinie. Nasi agenci bezpłatnie dojeżdżają do Klientów. Jesteś zainteresowany niezobowiązującym spotkaniem? Zadzwoń do nas już dziś. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
4 664 800 PLN
3332 m2 Zobacz ofertę