zmień widok ofertzmień widok ofert działki na sprzedaż

sortuj

znaleziono 540 ofert

notatnik
4 664 800DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
SZCZECIN, ŚRÓDMIEŚCIE
oferta dodana 15.03.2018, zmieniona: 15.10.2018
pow.: 3332 m2
Nieruchomość gruntowa położona w Śródmieściu. Idealna oferta pod inwestycję. Nieopodal cała infrastruktura miejska sklepy przystanki i inne obiekty użyteczności publicznej. Wszystkie media przy działce. Działka położona na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 1.Przeznaczenie terenu w MPZP 1) śródmiejska zabudowa wielofunkcyjna z wyłączeniem produkcji, usług produkcyjnych i składowania, zawierająca m.in. usługi: biurowe, finansowe, prawne, gastronomii, rozrywki, handlu, usługi związane ze sportem, rekreacją i turystyką, działalność edukacyjna, usługi pobytu kwalifikowanego (klubowego), usługi ochrony zdrowia - gabinety lekarskie, ośrodki pielęgnacyjne, rehabilitacji, odnowy biologicznej, małe ośrodki opieki nad dziećmi i osobami starszymi, mieszkalnictwo - dopuszczalny udział powierzchni mieszkalnej 90 % powierzchni całkowitej obiektów kubaturowych, 2) do czasu realizacji ustaleń planu, dopuszcza się obecne zagospodarowanie i sposób użytkowania, z możliwością adaptacji, prowadzenia prac remontowych, bez prawa rozbudowy; 2. Kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu 1) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 2) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni działki, 3) wysokość zabudowy zmienna, do okapu (gzymsu koronującego) frontowego, od 10,0 do 18,5 m n.p.t., 4) dachy przestrzenne lub wysokie, 5) zabudowa zwarta obrzeżna od ulicy , 6) podział ciągu elewacyjnego na zróżnicowane jednostki kompozycyjne według podziałów własnościowych - nie dotyczy stref narożnych, 7) kompozycja elewacji z alternacją kondygnacji, wysoki cokół, gzyms wieńczący, materiały wykończeniowe tradycyjne z jednoczesnym zastosowaniem powierzchni otynkowanych i okładzin ceramicznych, 8) dostęp do usług bezpośrednio z poziomu chodnika, wjazd na teren poprzez bramy przejazdowe lub drogi wewnętrzne, 9) urządzenia techniczne, stacje transformatorowe, przepompownie, wentylatornie, itp. oraz pomieszczenia do gromadzenia odpadów wyłącznie wbudowane; 3. Zasady parcelacji 1) podział na działki z dostępem od ulicy , granice działek prostopadłe do osi ulic przyległych, 2) minimalna powierzchnia działki - 1000 m2 3) minimalna szerokość frontu działki - 20,0 m; 4. Ochrona środowiska i przyrody powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 10 % powierzchni działki; 5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków teren objęty strefą "E" ochrony ekspozycji; 6. Infrastruktura techniczna 1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną i obsługa telekomunikacyjna oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenie 2) istniejące sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji, 3) projektowana studnia awaryjna, 4) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV. Polecam ze względu na topową lokalizację! Zapraszam na prezentację! A parcel of land located in the city center. The perfect investment offer. Near the entire infrastructure of the city shops, stops and other public facilities. All utilities at the plot. The plot is located within the area covered by the local spatial development plan. 1. The purpose of the area in the MPZP 1) the multifunctional downtown area with the exception of production, production services and storage, including services: office, financial, legal, gastronomy, entertainment, trade, services related to sport, recreation and tourism, educational activities, qualified stay (club) services, health care services - doctors#39; offices, care centers, rehabilitation, biological regeneration, small centers care for children and the elderly, housing - an acceptable share of 90% of the total area of cubage buildings, 2) until the plan is implemented, current development and use, with the possibility of adaptation, carrying out renovation work, no expansion is allowed; 2. Building development and land development 1) obligatory and impassable building lines according to the plan drawing, 2) building area up to 40% of the plot area, 3) building height variable, to the eaves (cornice cornice), from 10.0 to 18.5 m npt, 4) spatial or high roofs, 5) compact edging from the street, 6) division of the elevation string into diversified composite units according to ownership divisions - not applicable to corner zones, 7) facade composition with alternation of storeys, high pedestal, crowning cornice, traditional finishing materials with simultaneous application of plastered surfaces and ceramic cladding, 8) access to services directly from the level of the pavement, access to the area through gates or internal roads, 9) technical devices, transformer stations, pumping stations, ventilation rooms, etc. and storage rooms green waste only; 3. Partitioning rules 1) division into plots with access from the street, boundaries of plots perpendicular to the axis of adjacent streets, 2) minimum plot area - 1000 m2 3) minimum width of the plot front - 20.0 m; 4. Protection of the environment and nature biologically active area of the area min. 10% of the plot area; 5. Protection of cultural heritage and monuments area covered by the quot;Equot; zone of exhibition protection; 6. Technical infrastructure 1) water, gas, heat, electricity and telecommunications services as well as sewage and rainwater disposal basing on existing and designed utilities networks in the area 2) existing networks: water supply, electricity - with permission for reconstruction, extension, renovation, liquidation and construction of the network in a new location, 3) designed emergency well, 4) location of the transformer station 15 / 0.4 kV powered by the 15 kV cable line is allowed. I recommend because of the top location! I invite you to the presentation!
notatnik
1 800 000DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
SZCZECIN, BUKOWE
oferta dodana 08.09.2017, zmieniona: 13.10.2018
pow.: 18506 m2

Grunt idealny dla dewelopera!

Działka budowlana zlokalizowana w dzielnicy Bukowe (w części również określanej również jako Kijewko) o powierzchni 18506m2. Grunt w regularnym kształcie, z istniejącym Planem Zagospodarowania przestrzennego, znajdujący się w granicach dwóch terenów elementarnych, z przeznaczeniem, w zależności od terenu elementarnego pod zabudowę usługową, w granicach działki budowlanej dopuszczającą wprowadzenie 1 wbudowanego lokalu mieszkalnego lub pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą lub bliźniaczą z dopuszczeniem usług wbudowanych. Uzbrojenie działki dostępne w przebiegającej przy niej ulicy (woda, gaz, kanalizacja, prąd). Warunki zabudowy wg MPZP są następujące: Pierwszy teren elementarny: 1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej: 65 %; maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 10,0 m; 2) maksymalna wysokość zabudowy tymczasowej nie więcej niż 4 m; 3) maksymalna wysokość obiektów technicznych: 90,0 m n.p.m. - w dostosowaniu do wymagań ruchu lotniczego, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 15 i 16; 4) budynki kryte dachami stromymi; dla garaży wolno stojących i obiektów gospodarczych dopuszcza się dachy o dowolnej geometrii; 5) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25 % powierzchni działki budowlanej; minimalna powierzchnia działki budowlanej: 1200 m2; 6)zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia Drugi teren elementarny: 1)maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 10,0 m; 2) maksymalna wysokość zabudowy tymczasowej nie więcej niż 4 m; 3) budynki mieszkalne kryte dachami stromymi; dla garaży wolno stojących i obiektów gospodarczych dopuszcza się dachy o dowolnej geometrii; 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25 % powierzchni działki budowlanej. 5) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 1000 m2; 6)zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód opadowych realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia Właściciel dopuszcza sprzedaż całości nieruchomości lub jej części. Polecam ze względu na lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie Puszczy Bukowej, w jednym z bardziej urokliwych miejsc Prawobrzeża a jednocześnie z dobrym połączeniem w kierunku Centrum miasta oraz autostrady A6. Zapraszam na prezentację i do osobistej weryfikacji oferty
notatnik
1 280 240DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
SZCZECIN, DRZETOWO, Tomasza Nocznickiego
oferta dodana 13.06.2016, zmieniona: 15.10.2018
pow.: 2462 m2

OFERTA INWESTORSKA!

OFERTA DLA INWESTORA W SZCZECINIE! NOWA CENA Oferujemy do sprzedaży teren inwestycyjny - 2 462 m 2 niezabudowany, z aktualną ( 2016 rok) decyzją o warunkach zabudowy pod budowę budynku mieszkalnego z halą garażową i usługami w parterze budynku w tym powierzchnię sprzedażową do 130 m 2 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. Zbywana nieruchomość usytuowana jest u zbiegu ulic Firlika - Nocznickiego, w bezpośredniej styczności z działką zabudowaną budynkiem wielorodzinnym. Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - do 29%; szerokość elewacji frontowej - od ul. Nocznickiego od 19,5 m do 27 m; wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej - do głównego gzymsu budynku koronującego budynek przy ul. Nocznickiego; geometria dach - w dachu płaskim. Działka posiada pełne uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej - miejską sieć wodociągową, kanalizację sanitarna i deszczową oraz elektroenergetyczną. Istniejąca i projektowana infrastruktura techniczna jest wystarczająca dla planowanej inwestycji ( Właściciel dysponuje wstępną koncepcją architektoniczną - BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z HALĄ GARAŻOWA I USŁUGAMI W PARTERZE ). Do ceny należy doliczyć należny podatek VAT. LOKALIZACJA ( idealna pod zabudowę plombową, apartamentową), DUŻY POTENCJAŁ INWESTYCYJNY ( idealne lokale mieszkanie na wynajem), CENA to główne atuty oferowanej nieruchomości. Zapraszamy na prezentację!
notatnik
980 000DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
SZCZECIN, ZDROJE
oferta dodana 10.04.2015, zmieniona: 15.10.2018
pow.: 7474 m2
Atrakcyjna pod względem lokalizacyjnym działka w dzielnicy Zdroje. Całość gruntu to powierzchnia ok. 7500 m2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego teren może być wykorzystany pod zabudowę usługową i/lub zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług. Media zlokalizowane są w odległości ok. 50m od granicy działki, w bezpośrednio przy niej przebiegającej ulicy. Przeznaczenie terenu - w zależności od linii rozgraniczającej tereny elementarne: 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca z dopuszczeniem usług lub zabudowa usługowa; 2) maksymalna wysokość nowej zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 12,0 m; 3) budynki kryte dachami stromymi; 4) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 5) budynki kryte dachami stromymi lub o innej geometrii niż dachy strome 6) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego, w granicach działki budowlanej 20% lub 40%; 7) dopuszcza się między innymi zakres usług: handel detaliczny, gastronomia, obsługa firm i klientów; zakazuje się sprzedaży paliw i gazu do pojazdów mechanicznych Grunt w bardzo dobrej lokalizacji, przy jednej z głównych ulic osiedla, w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla Słoneczne co daje duże możliwości odnośnie sposobu jego wykorzystania. W niewielkiej odległości przystanki komunikacji miejskiej, hipermarket, Puszcza Bukowa. Polecam i zapraszam na prezentację.
Sprawdź ofertę
biur nieruchomości