- ogłoszenia DobryAdres.pl

zmień widok ofertzmień widok ofertoferty nieruchomości

sortuj

znaleziono 778 ofert

przeglądaj wszystkie oferty specjalne

notatnik
1 250 000DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
Kurów
oferta dodana 05.11.2019, zmieniona: 10.01.2020
Działka o łącznej powierzchni około 4,5 ha z aktualnym planem zagospodarowania, oznaczonym symbolem 4. U, o powierzchni 0.4962 ha ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania określone . Przeznaczenie: 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej, 2) przeznaczenie dopuszczalne: dopuszcza się realizację mieszkania funkcyjnego w kubaturze budynku usługowego. 3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 40%, 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działek: 50%, 4) maksymalna wysokość zabudowy: a) dla zabudowy usługowej 9,0 m, b) dla zabudowy garażowej 7,0 m, 5) forma architektoniczna nowej zabudowy powinna być kształtowana w nawiązaniu bryłą i detalem do zabudowy lokalnej, bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych, 6) kształt dachu: stromy i symetryczny, zarówno dla zabudowy usługowej jak i garażowej i gospodarczej. 7) zakaz wznoszenia ogrodzeń z kamienia, cegły i prefabrykowanych elementów betonowych. 4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 1) wielkość działki, minimalna, 0.2000 ha, 2) szerokość frontu działki, minimalna: 80,0 m, 3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 90deg;, 4) dopuszcza się wtórny podział zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami. 5. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 1) dostępność drogowa: od drogi dojazdowej przyległej do zachodniej granicy planu, o numerze ewidencji geodezyjnej 50 dr. 2) parkingi: wskaźnik zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe: a) dla zabudowy usługowej - 1 miejsce postojowe /10 zatrudnionych i 2 miejsca postojowe / 100 m2 powierzchni użytkowej, b) mieszkania funkcyjne -1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Bogumiła Ambroziak (licencja nr: 9850) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Sprawdź ofertę
biur nieruchomości
DobryAdres.pl na Google Maps