Skutki prawne niezawarcia umowy przyrzeczonej.

Skutki prawne niezawarcia umowy przyrzeczonej.

 

 

Skutki prawne niezawarcia umowy przyrzeczonej

        

Przyczyny niezawarcia umowy przyrzeczonej (właściwej umowy sprzedaży nieruchomości) mogą być różnorodne. Skutki prawne takiego zaniechania reguluje art. 390 Kodeksu cywilnego. W nomenklaturze prawniczej kategoryzuje się je wdwa zasadniczewarianty:

  • skutek słabszy (art. 390 par. 1 KC),
  • skutek silniejszy (art. 390 par. 2 KC).

Kategoryzacja ta ma ścisły związek z formą, w której zawarto umowę przedwstępną.

 

Skutek słabszy

W przypadku zawarcia umowy przedwstępnej w zwykłej formie pisemnej, strona uprawniona może żądać naprawienia szkody, jaką poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Uprawniony kontrahent może domagać się zatem zwrotu wszelkich wydatków, które poniósł w związku z zawarciem umowy przedwstępnej oraz w związku z chęcią zawarcia umowy przyrzeczonej.Warto zwrócić uwagę, iż strony mogą w umowie przedwstępnej określić zakres odszkodowania w sposób odmienny.

 

Skutek silniejszy

W przypadku zawarcia umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego, uprawniony kontrahent może dochodzić zawarcia umowy w trybie sądowym. Podstawę takiego pozwu będzie art. 64 KC, zgodnie z którym prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osobydo złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie.W razie stwierdzenia obowiązku jednej ze stron do zawarcia umowy przyrzeczonej, sąd określi jej postanowienia na podstawie zapisów umowy przedwstępnej.

 

Przedawnienie roszczenia

Roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta.

Jeżeli sąd oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne.

Nadzór merytoryczny zapewnia Kancelaria GRYF - Radcy Prawni, tel. 501 30 33 66

dobryadres.pl
DobryAdres.pl na Google Maps